วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว(038)

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การสรา้ง
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

หน่วยกิต 
หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น 1 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ 2 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ